This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start

Zarządzanie energią i środowiskiem - system monitorowania nosników energii oraz wody

Zarządzanie energią i środowiskiem stanowi bardzo istotny obszar polityki energetycznej miast i gmin, którego realizacja przynosi wymierne efekty w postaci ograniczenia zużycia mediów i redukcji kosztów z tego tytułu. Realizacja tego procesu stanowi jeden ze sposobów ograniczenia konsumpcji energii i wody bez angażowania środków finansowych gminy przy zachowaniu prawidłowych warunków rozwoju cywilizacyjnego.

 

Czytaj na temat monitorowania obiektów BDSZE

logoBDSZE

 

Biorąc pod uwagę trwałą światową tendencję wzrostu zużycia energii konieczne jest podjęcie działań zmierzających do jej racjonalnego użytkowania. Obowiązki gminy w tym zakresie regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z dnia 12.10.2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.);
 • Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 16.05.2006 r. Dz. U. Nr 89 poz.625);

oraz krajowe dokumenty strategiczne:

 • Polityka energetyczna Polski do 2025 r. przyjęta przez Radę Ministrów 4stycznia 2005 r.;
 • Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 ogłoszony przez Ministerstwo Gospodarki w czerwcu 2007 r.


Polityka energetyczna Polski stanowi, że gminna administracja samorządowa jest odpowiedzialna za zapewnienie energetycznego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe z racjonalnym wykorzystaniem lokalnego potencjału odnawialnych zasobów energii i energii uzyskanej z odpadów. Natomiast Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 stanowi realizację zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE z 5.04.2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych w celu:

 • oszczędności zużycia energii o 2% do roku 2010;
 • oszczędności zużycia energii o 9% do roku 2016.


Do osiągnięcia wskazanych celów określone zostały następujące obszary działania:

 • poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa
 • poprawa efektywności energetycznej w sektorze usług
 • poprawa efektywności energetycznej w sektorze przemysłu
 • poprawa efektywności energetycznej w sektorze transportu (z wyłączeniem lotnictwa i żeglugi), w tym wprowadzenie systemów zarządzania ruchem i infrastrukturą transportową oraz promowanie systemów transportu zrównoważonego oraz efektywnego wykorzystania paliw w transporcie.


Program oszczędnego gospodarowania energią w sektorze publicznym wymaga m.in. następujących działań:

 • stosowania energooszczędnych urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów sektora publicznego
 • uwzględnienia w realizowanych inwestycjach publicznych kryterium efektywności energetycznej;
 • podnoszenia świadomości pracowników sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;
 • działania promujące wymianę najlepszych praktyk pomiędzy poszczególnymi jednostkami sektora publicznego;
 • zachęcanie do inwestowania w rozwój rynku usług energetycznych, w tym koordynacja działań i stworzenie bazy kontaktów między specjalistami, decydentami, głównymi uczestnikami działającymi na rynku energetycznym.

(Źródło. Bożena Herbuś. Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej Miasta Częstochowy)


Więcej informacji nt. zarządzania energią i środowiskiem: www.energiaisrodowisko.pl

 

Nasza oferta systemu monitoringu mediów

Oferta monitoringu