This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Monitoring obiektów

System monitorowania kosztów i zużycia nośników energii oraz wody

 

Słowem wstępu.

Każdy budynek czy obiekt powinien posiadać swoją dokumentację techniczną, jak również komplet archiwalnych danych o zużyciu nośników energii i innych mediów. W praktyce okazuje się jednak, że dla wielu budynków brakuje podstawowych informacji. W takim wypadku powinny zostać uruchomione procesy prowadzące do skompletowania wystarczającej ilości takich informacji, aby możliwa była wstępna ocena jakości korzystania z energii w pojedynczym obiekcie lub ich grupie. Sukcesywne uzupełnianie informacji o zużywanych mediach pozwoli na monitorowanie zmian zużycia mediów, ponoszonych kosztów i jakości korzystania z energii.

Aby zrealizować te zadania, należy skupić się na trzech zagadnieniach:

 • gromadzeniu danych budowlanych i technicznych obiektów,
 • gromadzeniu archiwalnych danych o zużyciu energii (np. na podstawie faktur rozliczeniowych),
 • gromadzeniu danych bieżących (np. na podstawie faktur lub odczytów liczników).

 

Przedstawione działania stanowią proces monitoringu, którego celem jest gromadzenie informacji głównie o zużyciu i kosztach mediów, które będą pomocne w bieżącym zarządzaniu tymi obiektami. Innymi słowy, obserwując na bieżąco zmiany wielkości zużywanych mediów oraz ponoszone koszty można oceniać stan wykorzystania energii oraz budżetu, wykrywać wszelkie stany w poborze mediów odbiegające od normy i bezzwłocznie reagować, minimalizując swoje straty.

Kompletowanie danych wymaga zorganizowania sprawnego systemu przepływu informacji od zarządców budynków (i/lub dostawców energii) do administratora systemu zarządzania oraz narzędzi standaryzujących formę i zakres zbieranych danych.

Bieżący monitoring sytuacji energetycznej obiektów stanowi jedno z narzędzi tzw. zarządzania energią i środowiskiem i obejmuje wszystkie zadania związane z tworzeniem i eksploatacją bazy danych systemu zarządzania energią (w skrócie BDSZE).

Istnienie kompletnej i aktualnej bazy danych z informacjami o sytuacji energetycznej w budynkach miejskich oraz posiadanie narzędzi pozwalających efektywnie korzystać ze zgromadzonej wiedzy jest elementem koniecznym dla realizacji wszystkich zadań systemu zarządzania energią.

 

Baza Danych Systemu Zarządzania Energią

Propozycja.

Korzystając z doświadczeń we wdrażaniu systemów zarządzania energią w miastach, prowadzeniu systemów ciągłego monitoringu zużycia nośników energii, uwzględniając zmiany w systemach IT i upowszechnienie dostępu do sieci Internet, proponujemy sieciowy system monitorowania kosztów i zużycia nośników energii i wody wraz z przygotowaniem raportów rocznych o sytuacji energetycznej obiektów.

 

Oferta systemu monitoringu
Zapoznaj się z ofertą monitoringu BDSZE!


Inne oferty powiązane

 

System monitorowania kosztów i zużycia nośników energii i wody zbudowany jest w oparciu o serwis internetowy i bazę danych, pozwalający na ręczne wprowadzanie danych o zużyciu oraz kosztach mediów energetycznych i wody na podstawie faktur rozliczeniowych.

Na poniższym schemacie przedstawiono ogólną zasadę funkcjonowania omawianego systemu.

 

Schemat systemu

 

Baza danych pozwala na gromadzenie szerokiego zakresu informacji o budynkach, wykorzystywanych mediach, zużyciu i kosztach nośników energii.  Dane wprowadzane mogą być bezpośrednio przez administratora systemu lub pośrednio przez administratorów i użytkowników obiektów. Jednocześnie informujemy, że baza danych i system analiz jest zgodny z metodyką wypracowaną w trakcie współpracy FEWE, Województwa Śląskiego i wybranych miast/gmin województwa śląskiego podczas realizacji projektu pn. „Zarządzania energią i środowiskiem w budynkach publicznych w województwie śląskim” (w latach 2003 i 2004).

 

Przykładowy ekran

 

System monitoringu posiada następujące funkcje i właściwości:

 • gromadzenie danych technicznych oraz architektonicznych budynków,
 • gromadzenie danych o zużyciu oraz kosztach mediów energetycznych oraz wody na podstawie faktur rozliczeniowych,
 • generowanie zestawień i wyznaczanie wskaźników umożliwiających dalsze tworzenie rankingów, zestawień porównawczych w grupie współużytkowników systemu (benchmarking), określenie potencjału możliwych oszczędności,
 • eksport zgromadzonych danych w celu dalszej analizy,
 • opcjonalne włączanie systemów ciągłego monitoringu zużycia energii, zbudowanych w oparciu o autonomiczny system pomiarowy,
 • dostęp do bazy realizowany jest drogą internetową, dane wprowadzane są za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej,
 • dostęp do bazy ograniczony jest nadawanymi prawami dostępu, dla administratora zapewniany jest dostęp do wszystkich danych,
 • posługiwanie się bazą i systemem nie wymaga zakupu dodatkowego oprogramowania,
 • system zainstalowany jest na serwerze FEWE i obsługiwany przez FEWE
 • baza danych została stworzona w systemie PostgreSQL (open source), formularze i raporty przygotowane w oparciu o HTML / PHP. W celu prowadzenia rozszerzonej analizy istnieje możliwość eksportu danych do tabel i dalszej obróbki w arkuszach kalkulacyjnych.

 

Innym rozwiązaniem, zapewniającym pozyskiwanie szeregu szczegółowych danych, jest automatyczny system monitoringu (Przykład 1, Przykład 2), zbudowany w oparciu o przetworniki pomiarowe i liczniki energii, sprzęgnięte poprzez system transmisji (system bezprzewodowy i Internet) z bazą danych. System automatyczny może również pracować autonomicznie.

 

 

-

Przykładowa wizualizacja automatycznego systemu monitoringu

 

Informacje gromadzone i analizowane w sposób ciągły pozwalają na przygotowanie zróżnicowanych raportów dla: użytkowników obiektów, zarządców obiektów, administratora systemu. Raporty zawierają m.in.: analizę sytuacji energetycznej obiektów, oszacowanie potencjału oszczędności, rekomendacje dalszych działań i określenie kolejności ich podejmowania. Jeżeli istnieją informacje na temat szerszej populacji obiektów możliwa jest prezentacja zestawień porównawczych w grupie współużytkowników systemu (benchmarking).


wykres mocy

 

Przykładowe zastosowanie informacji dostarczanych przez system monitoringu i raporty:

 • wyznaczanie określonych wskaźników energetycznych i ekonomicznych jak np. zużycie energii (lub wody) na jednostkę powierzchni lub użytkownika obiektu, koszt ogrzewania 1m2 powierzchni użytkowej etc. pozwalających porównywać obiekty między sobą;
 • szacowanie lub weryfikowanie efektów przedsięwzięć energooszczędnych  poprzez porównanie nakładów inwestycyjnych ze spodziewanymi lub osiąganymi oszczędnościami;
 • typowanie obiektów, w których istnieje duży potencjał oszczędności energii (obiekty o dużym jednostkowym zużyciu lub znacznie różniące się wskaźnikami energetycznymi  od innych obiektów podobnego typu i przeznaczenia);
 • wykrywanie stanów awaryjnych i innych nieprawidłowości (gwałtowne zmiany wskaźników energetycznych bez wyraźnego uzasadnienia zmianą profilu działania obiektu lub parametrami klimatycznymi);
 • typowanie obiektów, w których należy przeprowadzić szczegółowe przeglądy energetyczne (obiekty, dla których dane są niespójne, ekstremalnie duże lub małe, zmieniające się w sposób chaotyczny);
 • przygotowywanie raportów i zaleceń dla władz miasta i miejskich jednostek administracyjnych uzasadniających wprowadzanie przedsięwzięć energooszczędnych;
 • przygotowanie materiałów do opracowania planów energetycznych miasta.


wykres

 

Podsumowanie.

Zalety naszej propozycji:

 • Wydzielenie z systemu zarządzania energią bazy danych i jej profesjonalna obsługa
 • Elastyczność proponowanego systemu – interfejs użytkownika uproszczony do podstawowych funkcji wprowadzania danych lub rozszerzony do pełnej funkcjonalności
 • Wprowadzenie systemu nie wymaga głębokiej ingerencji w istniejący system informatyczny
 • Dostęp do bazy danych dla wielu użytkowników
 • Opcjonalna możliwość integracji z systemem automatycznego monitoringu użytkowania mediów
 • Stworzenie raportów na podstawie zebranych danych

 

Wykres temperatury zewnętrznej

 

System udostępniany jest na zasadzie udzielonej licencji (Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z siedzibą w Katowicach jest twórcą i posiada wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i majątkowe do opisywanej bazy danych systemu zarządzania energią – BDSZE) i nie następuje przeniesienie praw autorskich ani majątkowych do systemu bazy danych.

 

 

Szybkie łącza

Logowanie do systemu monitoringu

 

Najczęściej zadawane pytania

Wprowadzenie do Bazy Danych Systemu Zarządzania Energią - krótki poradnik dla użytkowników:

Baza Danych Systemu Zarządzania Energią