This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Monitoring obiektów / Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Dokument ten został stworzony w celu udostępnienia użytkownikom odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kierowane do administratora(ów) systemu.

Uwaga: proszę w listach kierowanych do administratora(ów) systemu podawać swoją nazwę użytkownika. Ułatwi to diagnozowanie i rozwiązywanie ewentualnych problemów.


0. Pytanie: Czy system monitorowania kosztów już działa? Nie można się zalogować do systemu!

Odpowiedź: System działa i jest dostępny pod adresami widocznymi na liście "Logowanie do systemu monitoringu". Należy użyć przekazanej pary "nazwa użytkownika/hasło" aby poprawnie zalogować się do systemu.

 

1. Pytanie: Od czego należy zacząć?

Odpowiedź: Pracę należy zacząć od zdefiniowania: podmiotów, obiektu i funkcjonujących w jego ramach budynków. Podmioty powinny być dwóch rodzajów: po pierwsze jednostka, na którą wystawiane są faktury (czyli np. Państwa szpital) i po drugie – dostawcy mediów. Następnie konieczne jest zdefiniowanie obiektu i budynku(ów). W kolejnym kroku trzeba zdefiniować taryfy, przyłącza i liczniki. Mając tak zdefiniowaną bazę dopiero będzie można zacząć wprowadzać dane o zużyciach i kosztach mediów z faktur.

Dla przypomnienia: więcej informacji znajduje się w dokumencie BDSZE oraz materiałach szkoleniowych.

 

2. Pytanie: Jak zdefiniować taryfę i stworzyć jej „historię”? Czy trzeba zacząć od danych najstarszych?

Odpowiedź: Definicja taryfy polega na podaniu jej nazwy (jest tu pełna dowolność, można użyć symbolu lub skrótu nazwy taryfy), wyborze nośnika energii, wprowadzeniu opisu (dla własnej wygody) i podaniu początkowej daty obowiązywania. Ostatni element jest dość ważny, ponieważ lokuje daną taryfę w czasie i pozwala na zapisanie ciągłości zmian następujących np. w cenach jednostkowych poszczególnych składników.

Po zdefiniowaniu taryfy należy dodać jej składniki (typu opłata zmienna, stała, okresowa lub dodatkowa). Oczywiście składnik jednego typu może wystąpić w taryfie kilkukrotnie bądź wcale! Każdy składnik również posiada indykator początku obowiązywania.
Tworząc historię taryfy, czyli zapis zmian głównie w cenach poszczególnych składników, należy korzystać z linka „zastąp” na karcie „Szczegółowe dane taryfy, Składniki taryfy”. Należy wprowadzić nową cenę netto oraz nową datę początkową obowiązywania, nazwa składnika może a raczej powinna zostać ta sama. Następnie na karcie „Potwierdzenie zamiany składnika taryfy” należy potwierdzić zamianę przy pomocy przycisku „Zmień”.

Uwaga: poniższa funkcja została wyłączona z uwagi na problemy towarzyszące jej wykorzystaniu!

Aby obowiązującą taryfę zastąpić całkiem nową, różniącą się nie tylko cenami jednostkowymi składników czy datami ich obowiązywania ale głównie strukturą składników, należy korzystać z linka „zastąp” w odniesieniu do całej taryfy (karta „Aktualne taryfy”) lub przycisku „zastąp” na karcie „Szczegółowe dane taryfy”.

Jeżeli ulega zmianie cała taryfa, wystarczy utworzyć nową o zmienionej strukturze i "podpiąć" ją do kolejnego przyłącza dla danego nośnika.

Aby poprawnie stworzyć historię taryfy należy rzeczywiście zacząć od danych najstarszych, czyli że trzeba tworzyć taryfy "w przód". Można zacząć np. od 1-10-2008 (czyli początku okresu, który będzie uwzględniony w raporcie rocznym) lub daty zbieżnej z datą pierwszej faktury obejmującej okres od 1-10-2008, tylko później już trzeba tworzyć taryfę chronologicznie. Następnie można utworzyć dodatkowe taryfy dla danych historycznych (na podobnych, opisanych wyżej zasadach) i odpowiednio je połączyć z przyłączem i licznikiem, ale o tym już w innym wątku. Jednak aby uniknąć takich działań, sugeruje się rozpoczęcie tworzenia taryf od daty zbieżnej z najstarszymi danymi historycznymi, które zamierza się wprowadzić.

 

3. Pytanie: Jak stworzyć taryfę dla własnej kotłowni węglowej, olejowej, biomasowej itp.?

Odpowiedź: Należy utworzyć składnik taryfy typu opłata zmienna, zawierający koszty paliwa oraz składnik opłata stała lub okresowa, zawierający koszty obsługi, utrzymania i konserwacji, remontów itp. kosztów koniecznych do poniesienia, aby kotłownia mogła funkcjonować. Jeżeli nie jest znane miesięczne a tylko roczne (sezonowe) zużycie paliwa i nie będą analizowane koszty i zużycia w cyklu miesięcznym, to w przypadku kotłowni tego typu można stworzyć taryfę bazując na rocznych kosztach stałych i zmiennych.

 

4. Pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy funkcją "zastąp" odnoszącą się do składnika taryfy a całej taryfy?

Odpowiedź: Omówienie znajduje się w punkcie 2. Ale powtórzmy:

Tworząc historię taryfy, czyli zapis zmian głównie w cenach poszczególnych składników, należy korzystać z linka „zastąp” na karcie „Szczegółowe dane taryfy, Składniki taryfy”. Należy wprowadzić nową cenę netto oraz nową datę początkową obowiązywania, nazwa składnika może a raczej powinna zostać ta sama. Następnie na karcie „Potwierdzenie zamiany składnika taryfy” należy potwierdzić zamianę przy pomocy przycisku „Zmień”.

Uwaga: poniższa funkcja została wyłączona.

Aby obowiązującą taryfę zastąpić całkiem nową, różniącą się nie tylko cenami jednostkowymi składników czy datami ich obowiązywania ale głównie strukturą składników, należy korzystać z linka „zastąp” w odniesieniu do całej taryfy (karta „Aktualne taryfy”) lub przycisku „zastąp” na karcie „Szczegółowe dane taryfy”.

Jeżeli ulega zmianie cała taryfa, wystarczy utworzyć nową o zmienionej strukturze i "podpiąć" ją do kolejnego przyłącza dla danego nośnika.

Proszę pamiętać, że funkcja "popraw" nie powoduje zapamiętywania zmian taryfy w czasie, wprowadza tylko poprawki do definicji taryfy i jej składników.

 

5. Pytanie: Wystarczy zdefiniować obiekt czy trzeba też zdefiniować budynek (budynki)?

Odpowiedź: Trzeba również zdefiniować budynek. Tam właśnie umieszcza się informacje o funkcjach budynku, charakterystycznych powierzchniach, działaniach termomodernizacyjnych, remontach itd. Obiekt natomiast zawiera informacje o lokalizacji, jednostce administracyjnej ... i właśnie zestawienie budynków (lub jeden budynek).

 

6. Pytanie: Przyłącze, licznik, taryfa - jak to wszystko ze sobą połączyć?

Odpowiedź: Robi się to na karcie Energia -> Przyłącza -> "Aktualne przyłącza dla obiektu...". Korzystając z linka nazwy przyłącza przechodzimy do karty "Szczegółowe dane przyłącza" i mając już zdefiniowany licznik (bądź liczniki) używamy linka "Skojarz". Z listy rozwijanej wybieramy składnik taryfy, który chcemy skojarzyć (czyli połączyć)  z licznikiem. Składnik ten jest zawsze typu zmiennego, np.: opłata zmienna za ciepło, energia czynna szczyt przedpołudniowy, energia czynna szczyt popołudniowy, energia czynna całodobowa, zużycie wody itd. Nazwy cytowanych składników są oczywiście przykładowe! Liczniki powinny być skojarzone tylko z jednym, zmiennym (związanymi ze zużyciem ) składnikiem taryfy!

Istnieje oczywiście możliwość usunięcia błędnie wprowadzonego skojarzenia.

 

7. Pytanie: Czy możliwe jest udostępnienie funkcji automatycznego liczenia kwoty netto w fakturze w oparciu o dane o zużyciu i ceny z taryfy?

Odpowiedź: Funkcja taka już działa, wystarczy podać zużycie a kwota netto wyliczy się w oparciu o taryfę (nie dotyczy składników typu "opłata dodatkowa" - taryfa nie zawiera ceny jednostkowej dla tego typu składnika!). Można w dalszym ciągu wpisać kwotę netto ręcznie.

 

8. Pytanie: W jakich jednostkach podawane jest zużycie i stany liczników na fakturach za energię elektryczną? Które wartości należy wpisywać do systemu?

Odpowiedź: Jednostką zużycia energii elektrycznej w tym przypadku jest kWh lub MWh i odpowiednio cena jednostkowa podawana jest w zł/kWh lub zł/MWh. Zależy to od przyjętego schematu i rodzaju taryfy. Niestety, często (a zwłaszcza w przypadku jednego, dużego dostawcy energii elektrycznej!) na fakturach stany liczników podawane są w kWh, zużycia w MWh i cena jednostkowa w zł/MWh i na końcu faktury, dla wygody (!!!) użytkownika średnia cena za energię za fakturowany okres rozliczeniowy dla odmiany podawana jest w zł/kWh.

Dla zachowania spójności danych do systemu należy wprowadzać wartości zużyć przeliczone na kWh (1MWh=1000kWh) i ceny jednostkowe definiowane w taryfach wyrażone w zł/kWh.

 

9. Pytanie: Dlaczego w zakładce Energia/Statystyki obiektu wyświetlane są tylko kwoty w zł a nie są sumowane zużycia mediów?

Odpowiedź: Aby było możliwe sumowanie zużycia poszczególnych mediów KONIECZNE jest SKOJARZENIE (w definicji przyłącza) licznika ze składnikiem taryfy. Zostało to opisane w odpowiedzi na pytanie 6, ale powtórzmy:

Korzystając z linka nazwy przyłącza przechodzimy do karty "Szczegółowe dane przyłącza" i mając już zdefiniowany licznik (bądź liczniki) używamy linka "Skojarz". Z listy rozwijanej wybieramy składnik taryfy, który chcemy skojarzyć (czyli połączyć)  z licznikiem. Składnik ten jest zawsze typu zmiennego, np.: opłata zmienna za ciepło, energia czynna szczyt przedpołudniowy, energia czynna szczyt popołudniowy, energia czynna całodobowa, zużycie wody itd. Nazwy cytowanych składników są oczywiście przykładowe! Liczniki powinny być skojarzone tylko z jednym, zmiennym (związanymi ze zużyciem ) składnikiem taryfy! W razie pomyłki istnieje oczywiście możliwość usunięcia błędnego skojarzenia.

W ten sposób "podpowiadamy" systemowi, która wartość jest zliczana przez dany licznik.

 

10. Pytanie: Jak wskazać budynki korzystające z konkretnego przyłącza czyli te, które "konsumują" dane media?

Odpowiedź: Wyboru takiego można dokonać będąc w edycji przyłącza (funkcja Energia/Przyłącza). Na dole strony umieszczono sekcję "Budynki korzystające z przyłącza". W kolumnie "Przyłączony" dokonuje się odpowiedniego wyboru.

 

11. Pytanie: Jak wprowadzić dane o zużyciu gazu rozliczanego w taryfie W-5?

Odpowiedź: Odpowiedź znajduje się w pliku szkoleniowym (materiały szkoleniowe).

 

12. Pytanie: Wprowadzanie danych o mocach pobranych - gdzie i jak?

Odpowiedź: Odpowiedź znajduje się w pliku szkoleniowym (materiały szkoleniowe).

 

13. Pytanie: -

Odpowiedź: Lepiej nie udzielać odpowiedzi i dawać rad pod nr 13-tym.